Vi trenutno gledate stranicu

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 26. Zakona o turizmu ( * Sl.Glasnik RS *, br. 70/11) „Semberija Turist“ D.O.O. Bijeljina, dana 01.09.2015.g. utvrđuje  sljedeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR
Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja „Semberija Turist „ D.O.O. ( dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama ( dalje: posrednik) .
Kada posrednik po programu putovanja organizatora i ugovoru i potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora- potvrde o putovanju ( dalje: ugovor).
Prilikom prijave, putnik je dužan da uplati akontaciju u visini od 50% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja ili ugovorom, nije drugačije određeno.

 

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA
Pravo i obaveza organizatora je da: Sa putnikom zaključi ugovor o putovanju, putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja ( u daljem tekstu: program putovanja ) i opšte uslove putovanja ( dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja; Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika; Isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno na izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga ( u daljem tekstu: razlika u cijeni) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima.
Obaveze i prava organizatora putovanja ( agencije ) propisane članom 91. i 99. Zakona o zaštiti potrošača:

Član 91. Zakona o zaštiti potrošača:
Prije nego što počne putovanje putnik ( potrošač ) može prenijeti svoj aranžman na drugog putnika koji ispunjava sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da o tome u primjerenom roku obavijesti agenciju. Drugi putnik koji preuzme aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni organizatoru putovanja za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovorenih obaveza. U slučaju iz stava prvog ovog člana, organizator putovanja može zahtjevati naknadu samo troškova koji nastanu zamjenom putnika.

Član 99. Zakona o zaštiti potrošača:
Ako organizator putovanja (agencija) ili treće lice koje je u ime organizatora trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako kasni sa njenim ispunjenjem, putnik ( potrošač ) može da zahtjeva naknadu štete, uključujući nematerijalnu štetu. Ako u slučaju iz stava prvog ovog člana putnik podnese agenciji zahtjev za naknadu štete iz razloga što treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, organizator putovanja je ovlašćen da od trećeg lica zahtjeva naknadu uplaćenog iznosa. Organizator putovanja se oslobađa odgovornosti iz stava prvog ovog člana ako dokaže da je neispunjenje, djelimično ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica putnikovog namjernog ili krajne nepažljivog postupanja.

 

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
Prava i dužnost putnika je da: Detaljno se upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja i da zaključenjem ugovora ( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor ) potvrđuje da ih u cjelosti prihvata ; Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima, i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on , njegove isprave, prtljag i drugo ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbjedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati naknadu štete koju je pričinio organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje ( uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika;  Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru; Prije zaključenja ugovora se informiše o zemljama takozvanog visokog i umjerenog rizika, kao i o viznom režimu.

 

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
Cijene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u konvertibilnim markama prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno inopartneru.
Program putovanja obuhvata kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga: Uslugu prevoza, smještaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća ( dalje: standardne usluge).

Cijena aranžmana, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, ne obuhvata troškove: aerodromskih taksi, turističkog vodiča – pratioca, lokalnog vodiča, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana , pribavljanja viza, ulaznica za objekte, osiguranje putnika i prtljaga, usluga room servisa, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih , telefonskih i drugih usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama, dodatni obroci i drugo ( dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta  za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno ( na primjer za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga, i to u periodu trajanja putovanja ) .
Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino partner , odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem nisu bile ugovorene.
Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme – čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti o polijetanju aviona i drugo na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora – reklamacije putnika.
Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje dva časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja objavljenog od strane avio kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona organizator ne snosni nikakvu odgovornost, već se primjenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio sabraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je na primjer obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu takozvanog hladnog obroka van ili u smještajnom objektu, smtra se da je program putovanja u cjelosti izvršen.
Usluge lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumijevaju cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već kontakt i pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi način .
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora – reklamacije putnika .

 

5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Član 90. Zakona o zaštiti potrošača:
U ugovoru o turističkom paket aranžmanu cijena aranžmana se ne može mijenjati, osim ukoliko je to u ugovoru izričito predviđeno i ako ugovor sadrži podatke za izračunavanje nove cijene. Naknadna promjena obračuna cijene može se utvrditi u slučaju :
a) Promjene troškova prevoza za više od 5 %  od ugovorene cijene, ako je prouzrokovana   promjenom cijene nafte i derivata nafte (gorivo),
b) Promjene takse za određene usluge kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje i putničke takse na aerodromima ,
c) Uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžamana više od 5%

Organizator putovanja (agencija) je obavezan da informiše putnika o povećanju cijene kada szana za okolnosti iz stava drugog ovog člana. Ako organizator putovanja zahtjeva povećanje cijene, putnik ima pravo da odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti organizatoru putovanja. Ugovorena cijena ne smije se povećati ni u kom slučaju u periodu 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje.

 

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Smještajni objekti, prevozna sredstva i druge usluge opisane su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme obavljanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim – nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumijevaju prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta, te ako putnik nije posebno ugovorio usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru.

 

7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge uslove. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je obavezan prihvatiti promjenu smještaja u drugom objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja.

Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika povraćaja putniku razlike u cijenu srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i drugo. Ako drugačije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge. Trokrevetne i četverokrevetne sobe su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitet smještaja. Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa.
Organizator ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu  vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu , kao ni za štetu  nastalu zbog nepoštovanja zakonskih  propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih  od strane prevoznika i hotelijera. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kao i od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu švedskog stola ili menija. Usluga ALL INCLUSIVE  ili ALL INC. LIGHT podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
Navedena pravila i standardi za smještaj i ishranu putnika, analogno će se primjenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (na primjer prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).

 

8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Svi uslovu objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom BiH. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove ( vizne, carinske, zdravstvene i druge) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru isprave i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Organizator ne garantuje dobijanje vize , niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog  i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku.

Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbjediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje ( hronične bolesti, alergije, invaliditet, specifična ishrana, smještaj itd.) ,a u protivnom organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posljedice i štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske , devizne i druge propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati, zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke primjenjuju se odredbe stavke 10. ovih uslova.

9. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vrijeme obavljanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovor ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavjestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanja na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanja na posebno ugovorenim avio čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80 % popunjenosti kapaciteta . U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati  da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koju putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija,a u slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, a po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavjestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promijene uslovi za putovanje ( promjenjen red letenja, bezbjednosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile ) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku.

U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo  za naknadu za stvarno izvršene usluge.


10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Član 92. Zakona o zaštiti potrošača:
Putnik ( potrošač) može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom paket aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje. Ako putnik odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu, organizator putovanja ( agencija )  gubi pravo na naplatu ugovorene cijene. Ako putnik prije počinjanja putovanja odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja  u opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, organizator putovanja ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5 % od vrijednosti aranžmana. U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom paket aranžmanu, organizator putovanja može od putnika zahtjevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do počinjanja putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan . Ako putnik odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora o turističkom paket aranžmanu predstavljale opravdan razlog da se ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako putnik obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili zamjenu pronađe agencija, agencija ima pravo isključivo na naknadu administrativnih troškova.

Član 93. Zakona o zaštiti potrošača:
Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja organizator putovanja ( agencija) utvrdi da je prinuđena da izmjeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom paket aranžmanu kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, datum polaska, vrsta , lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezan je da izmjene bez odgađanja saopšti putniku ( potrošaču )  u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan putniku, da je putnik donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom paket aranžmanu. Ako je putnik sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, organizator putovanja je obavezan da izmjene pojedinih bitnih odredbi ugovora o turističkom paket aranžmanu dostavi putniku sredstvom komunikacije na daljinu kojim je putnik izvršio rezervaciju. U slučaju obavještenja o izmjeni pojedinih bitni odredbi ugovora, putnik ima pravo da:

a) Prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze potrošača da plati razliku u cijeni.

b) Prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni.

c) Zahtjeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket aranžmanu.

Putnik je obavezan da bez odgađanja obavijesti organizatora putovanja o svojoj odluci, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunikacija na daljinu kojim je izvršio rezervaciju. U slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, organizator putovanja je obavezan da potrošaču refundira kaparu koju je uplatio i to u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obavještenja putnika o svojoj odluci. Organizator putovanja ne može zahtjevati od putnika da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje a putnik ima pravo da zahtjeva da mu se isplati kamata na njegovu uplaćenu kaparu po stopi koju obračunava komercijalna banka na tromjesečne depozite i to za period od dana uplate kapare do dana otkazivanja ugovora. Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket aranžmanu dođe do izmjene u aranžmanu a putnik se odluči da raskine ugovor o turističkom paket aranžmanu, u tom slučaju putnik snosi samo relane troškove usluga organizatora putovanja do trenutka odustajanja od aranžmana. U svakom slučaju, bez obzira na vrstu odluke koju donese, putnik ima pravo da traži naknadu štete o svakom propustu u vezi sa izvršenje ugovora  o turističkom paket aranžmanu koju primjeti na licu mjesta, putnik je obavezan da obavjesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora ili trgovca na malo u pisanoj formi ili bilo koji drugi odgovarajući način, što je prije moguće.

 

11. PRTLJAG:
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoza. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti dva komada prtljaga. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr. , a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

 

 12. OSIGURANJE:
Organizator putovanja dužan je informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja i drugo.

Član 31. Stav. Zakona o turizmu:
Organizator turističkog putovanja dužan je da za organizaciju turističkih paket aranžmana ili izleta osigura i jemstvo u obliku bankarske garancije, garantnog pologa, odnosno polise osiguravajućeg društva u iznosu od 30.000 KM radi :

a) Naknade troškova u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju insolventnosti ili stečaja organizatora putovanja ne dođe do realizacije ugovorenih usluga,
b) Naknade troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska
c) Naknade štete koja nastane korisniku turističke usluge neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.

13. PRIGOVOR I REKLAMACIJE PUTNIKA:

Član 96. Zakona o zaštiti potrošača:
Organizator putovanja ( agencija ) i lokalni predstavnik agencije dužni su da bez odgađanja:

a) Odgovore na pritužbe putnika za vrijeme trajanja putovanja i
b) Otklone svako odstupanje od ugovora o turističkom paket aranžmanu na koje putnik ukaže.

U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom paket aranžmanu na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, putnik ima pravo da zahtjeva srazmjerno umanjenje cijene. Ako odstupanje od ugovora o turističkom paket aranžmanu na koje putnik ukaže a koje nije otlonjeno za vijeme trajanja putovanja predstvlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, putnik može da zahtjeva od organizatora putovanja povrat uplaćenih sredstava na osnovu ugovora o turističkom paket aranžmanu. Putnik ne može da zahtjeva umanjenje cijene ako nesvjesno propusti da ukaže na odstupanje između pruženih i ugovorenih turističkih usluga.

Član 97. Zakona o zaštiti potrošača:
Organizator putovanja ( agencija) je obavezna da reAlizuje aranžman na način na koji je ugovoren. U slučaju da aranžman nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom paket aranžmanu, putnik može da zahtjeva od organizatora putovanja otklanjanje nedostatka u primjerenom roku. Ako organizator putovanja u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom paket aranžmanu u skladu sa članom 96. Zakona o zaštiti potrošača, putnik može da raskine ugovor.

Putnik nije dužan da agenciji ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostatka u realizaciji ugovora o turističkom paket aranžmanu ako:

a) pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako organizator putovanja izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću uslugu
b) nema interes za otklanjanje nedostatka u realizaciji ugovora.

Organizator putovanja snosi troškove povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovara sa putnikom i druge troškove koji nastanu zbog raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu.

Član 5. Pravilnika  o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama:
Na prvom listu knjige utisaka ( čije stranice nisu označene rednim brojem) treba da bude odštampana instrukcija o korišćenju knjige utisaka na jednom od jezika konstitutivnih naroda BiH i na engleskom jeziku, a ona glasi:

a) Korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka pohvalu na jeziku kojim se služi u slučaju kada smatra da je neophodno pozitivno ocjeniti način pružanja usluga agencije,
b) Korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka prigovor na jeziku kojim se služi u slučaju kada je oštećen u odnosu na zahtjevanu uslugu agencije ili kada je povrijeđen postupkom zaposlenih lica u agenciji, kao i u drugim slučajevima kada smatra da je postupak prema njemu kao korisniku usluga neprikladan,
v) Korisnik turističkih usluga dužan je da napisani prigovor potpiše i navede datum napisanog prigovora u knjigu utisaka uz navođenje svoje adrese stanovanja i broja lične karte odnosno putne isprave,
g) Korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka prijedlog na jeziku kojim se služi u slučaju kada smatra da je neophodno predložiti mjere koje bi doprinijele poboljšanju usluga agencije.

Nakon odštampane instrukcije iz stava prvog ovog člana stavlja se pečat agencije i potpis odgovornog lica u agenciji.

Član 6 .Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama:
Odgovorno ili zaposleno lice u agenciji dužno je odmah po stavljanju prigovora u knjigu utisaka prvu kopiju prigovora dati licu koje je prigovorilo , a drugu kopiju dostaviti tržišnoj inspekciji osim ako pravilnikom nije drugačije propisano

Član 7. Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama:
Odgovor korisniku turističke usluge na njegov prigovor upisan u knjigu utisaka odgovorno ili zaposleno lice u agenciji dužno je dati odmah , a najkasnije u roku od tri dana od dana napisanog prigovora u knjigu utisaka, a kopiju odgovora dostaviti tržišnoj inspekciji u roku od pet dana od dana podnošenja prigovora. Pisani odgovor na podneseni prigovor sastavlja se na jeziku na

kojem je napisan prigovor u knjizi utisaka. Ako se u roku iz stava prvog ovog člana ne odgovori na stavljeni prigovor odgovorno ili zaposleno lice u agenciji dužno je da najkasnije u roku od pet dana od isteka tog roka o tome obavjesti tržišnu inspekciju sa obrazloženjem razloga za prekoračenje roka za odgovor na prigovor.

Član 8. Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama:
Izuzetno od člana 7. Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama na stavljeni prigovor odgovorno ili zaposleno lice u agenciji može odgovoriti podnosiocu prigovora i usmeno. Ako se postigne zadovoljavajuće rješenje to će se zabilježiti i potvrditi potpisima odgovornog ili zaposlenog lica u agenciji i podnosioca prigovora, a potpisuje se na odgovarajuće mjesto u koloni „komentar i prijedlog“ . U slučaju postizanja rješenja iz stava drugog ovog člana odgovorno ili zaposleno lice u agenciji nije dužno drugu kopiju prigovora iz člana 6. dostaviti tržišnoj inspekciji.
Ako se prigovor ne može riješiti na način propisan prvim stavom ovog člana, podnosiocu prigovora mora se odgovoriti na način propisan u članu sedmom pravilnika.
U koloni „komentar i prijedlog“ na odgovarajuće mjesto upisuje se kratak sadržaj odgovora sa oznakom broja i datuma dopisa.

 

14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „ NA UPIT “:
Za individualne „rezervacija na upit„ putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 30 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne ponudi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju , iznos depozita zadržava organizator u cjelosti.

 

15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Lični podaci putnika koje isti daje dobrovoljno predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja i promotivne aktivnosti organizatora pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima osim licima određenim posebnim propisima.

 

16. OBAVEZNOST PRIMJENE:
Organizator putovanja može programom putovanja kao i posebnim opštim uslovima predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima ( povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi ) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja.

Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika , a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.
U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja uz primjenu propisa Republike Srspke i BiH.
Ovi opšti uslovi važe od 01.09.2015. godine kada prestaju da važe svi opšti uslovi prije ovog datuma.